aa
aa
asdfdf
Welcome in the demo
Welcome in the demo
A small description text
Another demo
Another demo
Write what you want here


Klub jest stowarzyszeniem zrzeszającym

dorosłych i młodzież uprawiających amatorsko

różne rodzaje sportów związanych

głównie ze środowiskiem wodnym. 

 

 

Celem Klubu jest:

1. Planowanie i organizowanie życia sportowego dorosłych i młodzieży w oparciu o pomoc organizacyjną i materialną członków i sympatyków Klubu.

2. Propagowanie bezpiecznego wypoczynku i zachowania się nad wodą, jak również samoratownictwa i niesienia pomocy potrzebującym w środowisku wodnym.

3. Angażowanie wszystkich członków do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych związanych głównie ze środowiskiem wodnym.

4. Popularyzowanie nurkowania sportowego i rekreacyjnego wśród dzieci i młodzieży, w granicach ich możliwości fizycznych, poprzez:

a)  zrzeszanie osób zainteresowanych nurkowaniem,

b)  propagowanie bezpiecznego i odpowiedzialnego nurkowania,

c)  prowadzenie szkoleń w tymże zakresie,

d)  wspólne treningi,

e)  propagowanie idei nurkowania poprzez wystawy, akcje i pokazy,

f)  organizowanie imprez nurkowych,

g)  współpraca z innymi klubami,

h)  współpraca z organizacjami związanymi ze środowiskiem wodnym.

5. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.

6. Organizowanie zajęć sportowych dla członków i sympatyków w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.

7. Organizowanie działalności sportowej związanej ze środowiskiem wodnym, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa oraz funkcji zdrowotnych.

8. Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, reprezentowanie barw klubowych na zawodach na terenie Polski i poza jej granicami.

9. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

 

     Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.

 

     Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy sympatyków.

 

Related Articles

Free Joomla! templates by Engine Templates